Bijlagen

Afwijking x € 1.000
Meevaller = +
Tegenvaller = -

Programma

PH

Omschrijving afwijking op productniveau

Omschrijving financieel

Per programma

Programma's

1 Volkshuisvesting

NV

0

0

2 Economie

RdH

Aflossing Edon lening

135

Compensatie ivm aflossing EDON lening

135

3 Bereikbaarheid en mobiliteit

FvA

Parkeren exploitatie EC

0

-120 uitg; +5 ink.;+125 storting reserve parkeren

0

4 Groene leefomgeving en milieu

FvA

0

0

5 Ruimte en cultuurhistorie

EA/JB

Kredietproject Voorbereidingskrediet COA

-125

Verhoging voorbereidingskrediet

Binnenstad

-500

Aantrekking Broerenkwartier versterken

Omgevingswet

-143

Capaciteit benodigd voor implementatie

-768

6 Onderwijs

JB

Onderwijshuisvesting;sbeleid:

- vrijval huurbudget scholen

100

Minder huurkosten

- vrijval kapitaallasten

45

VO uitbreiding gynacc. Landstede pas in 2017

RMC/leerplicht/voortijdig schoolverlaten:

0

+ 15 uitg.; +15 ink. Rijksbijdrage RMC

Leerlingenvervoer:

275

Aanbestedingsvoordeel en minder aanvragen

Bewegingsonderwijs

-185

Structureel tekort in budget

235

7 Veiligheid

HJM

Veiligheidsregio

200

Verwacht positief resultaat

200

8 Integraal beheer openbare ruimte

FvA

Riolering

0

-52 uitg..;verrekend met Voorziening Riolering

0

9 Cultuur

JB

0

0

10 Sport

RdH

Sportaccommodaties:

- zwembaden

48

Meevaller afrekening subsidie SEZZ

- subsidie SSZ voor sporthal Het Anker

-280

Herstel ten onrechte vrijgevallen middelen

-232

Sociaal Domein

11 Samenleving

NV/JB EA

Wijkmanagement/Initiatiefrijk Zwolle

0

Overheveling bewonersbudget naar progr. 16

0

12 Inwonersondersteuning

NV

Volwasseneneducatie

0

+ 146 uitg.; +46 ink. Rijksbijdrage

Diensten in en aan huis / Eigen bijdrage

0

Budgettair neutraal binnen Sociaal Domein

Vervoersvoorzieningen

0

Budgettair neutraal binnen Sociaal Domein

Woonvoorzieningen

0

Budgettair neutraal binnen Sociaal Domein

Jeugdhulp
Uitvoeringskosten Soc..wijkteams

0
0

640 uitg. uit risicoreserve SD
Budgettair neutraal binnen Sociaal Domein

0

13 Opvang en bescherming

NV

0

0

14 Inkomen

NV

Apparaatskosten bijstandsverlening

-406

Voliumegroei en personele knelpunten

Bijstandsverlening

-3200

Hogere bijstandslasten

Schulddienstverlening

-167

Inhuurpersoneel budgetbeheer/schuldregeling

-3.773

De organisatie

15 Raad en raadsgriffie

0

0

16 Bestuur en dienstverlening

HJM EA/JB

Initiatiefrijk Zwolle

0

Overheveling bewonersbudget van progr. 11

EA/JB/

0

17a Exploitatie gronden

RdH

0

0

17b Vastgoed management

RdH

0

0

18 Bedrijfsvoering

JB

0

0

19 Financiering en dekkingsmiddelen

JB

Algemene uitkering Gemeentefonds

500

Actualisatie verdeelmaatstaven

Integratie uitkering Gemeentefonds

0

Budgettair neutraal binnen Sociaal Domein

OZB

600

Doorwerking voordeel 2015

Treasuryresultaat

1200

+2,1 mln. ivm lager rente % en -0,9mln. ivmBBV

Onderuitputting rente en afschrijving

580

Verschuiving kapitaallasten naar latere jaren

Stelposten

-680

cao akkoord

Stelposten

2096

Vrijval voordelig begrotingsresultaat 2016

Stelpost Statushouders

-265

In afwachting van een voorstel

4031

Totaal

-172