Bijlagen

Samenvatting budgettair neutrale kredietmutaties

Bij een aantal programma’s worden kredietmutaties gemeld. Deze mutaties moeten door de raad worden geautoriseerd. De mutaties zijn budgettair neutraal. In de genoemde programma’s is toelichting opgenomen.

Programma 1 Volkshuisvesting

- Versnellingsactie Sociale woningen

Krediet € 3,025 mln; dekking grondverk.; PPN 2017; Delta Wonen.

Programma 2 Economie

Programma 3 Bereikbaarheid en mobiliteit

- H.O.V. doorstroomassen

Verlaging krediet €. 304.454; verlaging dekking B+L BOR wegen

Programma 4 Groene leefomgeving en milieu

Programma 5 Ruimte en cultuurhistorie

Programma 6 Onderwijs

Programma 7 Veiligheid

Programma 8 Integraal beheer openbare ruimte

- G.R.P. 2011-2015

Verlaging krediet €. 870.000; lagere kapitaallasten riolering

Programma 9 Cultuur:

Programma 10 Sport

Programma 11 Samenleving

Programma 12 Inwonersondersteuning

Programma 13 Opvang en bescherming

Programma 14 Inkomen

Programma 15 Raad en raadsgriffie

Programma 16 Bestuur en dienstverlening

Programma 17a Exploitatie gronden

Programma 17b Vastgoedmanagement

Programma 18 Bedrijfsvoering

Programma 19 Fin. en algemene dekkingsmiddelen