Financiering en alg dekkingsm.

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Algemene uitkering Gemeentefonds Meevaller € 500.000
Vanwege actuelere gegevens over de diverse verdeelmaatstaven van de algemene uitkering verwachten wij een hogere uitkering van € 500.000. Dit is met name het gevolg van bijstellingen op de maatstaf woz-waarden en bijstandsontvangers.

Integratie uitkering Gemeentefonds Tegenvaller € 887.000 Budgettair neutraal binnen Sociaal Domein
In de decembercirculaire (2015) van het gemeentefonds zijn enkele aanpassingen in de integratie-uitkering sociaal domein doorgevoerd. In totaal een nadelig effect van ca. €0,9 mln. dat nagenoeg geheel is toe te wijzen aan het gewijzigde verdeelmodel voor het onderdeel beschermd wonen. Per onderdeel is de mutatie:

  • beschermd wonen (als centrumgemeente), nadeel  € 896.000
  • Jeugd, nadeel € 50.000
  • WMO, voordeel € 44.000
  • participatie, voordeel € 15.000
  • Voorlopig gaan we er vanuit dat het nadeel op beschermd wonen doorgelegd kan worden naar het taakveld beschermd wonen.

De overige mutaties worden budgetneutraal verrekend binnen het sociaal domein.

OZB Meevaller € 600.000
De verwachting is dat er een voordeel ontstaat op de OZB van ongeveer 600.000,--. Dit voordeel is grotendeels het gevolg van de doorwerking van het voordeel 2015 naar 2016. De begroting 2016 is ot nu toe niet aangepast op het voordeel van 2014 en 2015. Dit voordeel van 600.000,-- kan nog veranderen door diverse ontwikkelingen zoals meer of minder toegewezen bezwaar

Treausuryresultaat Meevaller € 1.200.000
Er ontstaat een voordeel op de korte rente van circa € 0,6 miljoen. Korte leningen kosten dit jaar geen rente.
Er ontstaat een voordeel op de lange rente wegens minder benodigd en wegens lager rentepercentage dan begroot van circa € 2,4 miljoen. Wij denken dat we de nieuwe leningen tegen gemiddeld circa 1% kunnen afsluiten in 2016. Doordat de reserves zijn toegenomen per 1-1-2016, de geraamde investeringen achter blijven bij de eerder prognose en er een hoger leverancierskrediet beschikbaar is dan verwacht, kunnen we met minder lange leningen toe.
Er ontstaat een nadeel van circa € 0,9 miljoen doordat er per saldo minder kan worden doorbelast aan de activa en aan de grondexploitatie daarbij rekening houdend met de afname van de voorziening per 31-12-2015.
Wij verwachten per saldo een voordeel van € 2,1 miljoen.
Daarnaast is er sprake van een rente nadeel van naar verwachting €. 0,9 mln. in verband met een verplichte renteaanpassing op de grondexploitaties die voortvloeit uit het Besluit Begroten en Verantwoorden (B.B.V.).

Onderuitputting rente en afschrijving Meevaller € 580.000
Na verwerking van de jaarrekening 2015 zijn de rente en afschrijvingslasten van de restantkredieten geactualiseerd. Vanwege het in de tijd verschuiven van diverse investeringen schuiven ook de rente- en afschrijvingslasten door naar latere jaren. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel in 2016 van bijna € 0,6 mln.

Stelposten Meevaller € 1.416.000
Op basis van het voorlopig CAO akkoord ontstaat een nadeel van € 680.000. (nog checken)
Het voordelig begrotingsresultaat 2016 ad €2.096.000 valt vrij ter dekking van o.a. het nadeel op de bijstandslasten en de stelselherziening voor de rentetoerekening aan de grondexploitatie.

Stelpost Statushouders Tegenvaller € 265.000
In afwachting van een beleidsvoorstel wordt een stelpost opgenomen voor de kosten die er in 2016 ontstaan in verband met de grote stijging van het aantal statushouders die in onze stad gaan wonen. De kosten in 2016 hebben betrekking op Integratiekosten (€. 70.000), personele kosten (€. 45.000) en voorbereidskosten voor de ontwikkeling van extra woonruimte (€. 150.000).

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Er zijn geen verwachte financiële afwijkingen bij kredieten.