Bestuur en dienstverlening

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Budget uitvoeringskosten Sociale WijkteamsTegenvaller € 620.000Budgetneutraal binnen Sociaal Domein
Het Sociaal Wijkteam (SWT) staat in het brandpunt van de transformatie van het sociaal domein. In die zin is ze een spiegel van die transformatie. Een blik in die spiegel leert niet alleen dat er veel goed gaat, er is vooral ook veel te doen.
Voldoende capaciteit en kwaliteit van medewerkers is noodzakelijk in het proces van herinrichting van het SWT. In kwaliteit moet op onderdelen extra worden geïnvesteerd, voorbeelden daarvan zijn het (h)erkennen van LVB, scholing in sociale netwerkwerkversterking en in methodieken en gesprekstechnieken. De huidige backoffice-werkzaamheden zijn ingewikkelder dan vóór de transformatie en ze zijn fundamenteel uitgebreid. Er is daarom zeker structurele uitbreiding van formatie nodig. Voordat de benodigde formatie kan worden vastgesteld, moet nog een aantal uitgangspunten worden vastgesteld, zodat er geen grijze gebieden meer zijn. De verwachting is dat er niet in alle gevallen een match is tussen de beschikbare capaciteit en de benodigde formatie. Dit vraagt om maatwerk waarbij een balans zal moeten worden gevonden tussen de benodigde kwaliteit en de gewenste inclusieve arbeidsmarkt. Dit zal hoe dan ook kosten met zich meebrengen. Met deze budgetruimte kan tot juni de extra werkdruk worden opgevangen. In het 2e kwartaal zal opnieuw worden bepaald hoeveel budget voor de rest van het jaar 2016 nodig zal zijn aan capaciteit. Juist omdat we in het 2e kwartaal inzicht in de structurele benodigde capaciteit op basis van de formatie- en functiecalculatie krijgen.

Op basis van de kwalitatieve evaluatie van het Sociaal wijkteam, die er voor de zomer ligt, en het onderzoek naar organisatievormen en sturingsmodellen van SWT’s elders gaan we de tweede helft van het jaar in gesprek over de organisatorische inbedding van het Sociaal wijkteam na 31-12-2016. We zullen voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden in kaart brengen, onderzoeken en afwegen. Hiervoor komt een afzonderlijk raadsvoorstel.

In Berap 2 zal de financiële vertaling voor 2016 opgenomen worden. De structurele vertaling vindt plaats in de begroting 2017 en verder, waarbij het uitgangspunt is om budgetneutraal binnen de budgetten Sociaal Domein te werken, met de risicoreserve als achtervang.

Initiatiefrijk ZwolleVoordeel van € 75.000 Netto afwijking € 0
Voor particuliere initiatieven is per jaar € 75.000 bewonersbudget beschikbaar. Dit budget wordt overgeheveld van het programma Samenleving naar het programma Bestuur en dienstverlening.

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Er zijn geen verwachte financiële afwijkingen bij kredieten.