Inkomen

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Bijstandsverlening Tegenvaller € 3.200.000
Bij het opstellen van de begroting 2016, in juni 2015, werd nog uitgegaan van een budgettair neutrale uitvoering van de bijstand waarbij bijstandslasten gelijk zijn aan de rijksuitkering. De aantallen bijstandsgerechtigden zijn in 2015 echter met 7,8% aanzienlijk meer gestegen dan verwacht. In de 2e BERAP 2015 en in de informatienota aan de raad over de het beroep op de Vangnetregeling 2015 is hier al melding van gemaakt en zijn de oorzaken benoemd. De stijging in 2015 werkt door in 2016 dit terwijl de rijksuitkering voor Zwolle, door de werking van het verdeelmodel voor de bijstand, in 2016 met € 0,1 mln. naar beneden is bijgesteld. Op basis van een beginstand 2016 van 3.514 bijstandsgerechtigden en rijksuitkering van € 42,6 mln. wordt nu een overschrijding van de bijstandslasten verwacht van € 4,3 mln. Omdat dit een overschrijding is van meer dan 5% zal de gemeente Zwolle een beroep doen op de Vangnetregeling 2016 van het Rijk voor een aanvullende rijksuitkering van € 1,1 mln. De verwachte netto tegenvaller op het bijstandsbudget komt daarmee op € 3,2 mln.

Uitvoeringskosten bijstandsverlening Tegenvaller € 406.000
Als gevolg van deze aanhoudende volumegroei is structureel extra personeel nodig voor de uitvoering van de bijstand. Om de uitvoering in 2016 op niveau te houden is 256.000 nodig. Vanwege het structurele karakter zal in de PPN 2017-2020 een structureel knelpunt van € 256.000 gemeld worden.
Verder waren er in 2015 nog incidentele middelen beschikbaar voor frictiekosten door het vertrek van ervaren consulenten naar het wijkteam en instroom van medewerkers uit een ander vakgebied. De laatste nieuwe medewerker is in oktober 2015 ingestroomd. In 2016 blijken nog niet alle nieuwe medewerkers op "vlieghoogte" te zijn. Dit vertaalt zich in een lagere productie. Om de wettelijke termijnen voor bijstandsverlening te kunnen realiseren is tijdelijk extra inhuur noodzakelijk incidenteel knelpunt van € 150.000

Schulddienstverlening Tegenvaller € 167.000
In het eerste halfjaar van 2015 is extra ingezet op het inlopen en wegwerken van de wachttijden die waren ontstaan als direct gevolg van het vertrek van ervaren collega’s naar het sociaal wijkteam. Hiervoor werden in 2015 incidenteel extra gelden beschikbaar gesteld, waardoor sinds juli 2015 weer voldaan wordt aan wettelijke termijnen. In 2016 zijn nog niet alle nieuwe medewerkers op “vlieghoogte”, waardoor het vereiste productieniveau nog niet gehaald wordt. Zonder compensatie van het productieverlies zal de wachttijd weer gaan oplopen. Hierdoor is het nodig om tijdelijk een aantal ingehuurde professionals langer in te huren voor budgetbeheer en voor schuldregeling voor een bedrag van € 167.040. Hiermee wordt invulling gegeven aan de motie van de raad om de wachttijden voor schulddienstverlening niet op te laten lopen.

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Er zijn geen verwachte financiële afwijkingen bij kredieten.