Inwonersondersteuning

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Volwasseneducatie Netto afwijking € 0
De rijksbijdrage is aangepast. Dit geeft een budgetneutrale wijziging van € 46.273

Diensten in en aan huis / Eigen bijdrage Meevaller € 105.000Budgetneutraal binnen Sociaal Domein
Op de PGB en Zin Huishoudelijke hulp is de verwachting een bedrag van ruim € 1.1 miljoen over te houden.. Dit voordeel ontstaat vanwege het ingezette beleid van trajectfinanciering. De werkelijke cijfers van 2015 laten deze daling al zien. Dit is echter niet een direct voordeel aangezien er tevens een tekort ontstaat vanwege minder ontvangsten op de eigen bijdrage, deze zullen circa € 1 miljoen lager zijn dan begroot. De eigen bijdrage komen binnen via het CAK, op dit moment zijn de werkelijke cijfers van het CAK nog onduidelijk. Vooralsnog is op basis van de beschikbare informatie van het CAK en de lagere geprognosticeerde uitgaven op dit product, de verwachting dat de te innen eigen bijdragen lager zullen zijn.

VervoersvoorzieningenMeevaller € 295.000 Budgetneutraal binnen Sociaal Domein
De nieuwe aanbesteding van de vervoersvoorziening is contractueel tot 2018 vastgelegd, reden dat ook dit jaar een verwacht voordeel ontstaat op de vervoersvoorzieningen van € 295.000.

WoonvoorzieningenMeevaller € 220.000 Budgetneutraal binnen Sociaal Domein
De woonvoorzieningen betreft een open eind regeling, echter blijkt dat de werkelijke kosten voor de woonvoorzieningen afgelopen jaren lager zijn dan begroot.

Jeugdhulp Netto afwijking € 0
De gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel om aanvullende middelen ad € 640.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van het afronden van het contracteringsproces 2016. De werkelijke cijfers voor 2016 zijn nog niet bekend. Desalniettemin is er en reële kans dat ondanks de aanvullende middelen er sprake zal zijn van een overbenutting van het beschikbare rijksbudget Jeugdhulp 2016. Conform raadsbesluit wordt dit rechtstreeks gedekt uit de risicoreserve Sociaal Domein.

Budget uitvoeringskosten Sociale WijkteamsTegenvaller € 620.000Budgetneutraal binnen Sociaal Domein
Het Sociaal Wijkteam (SWT) staat in het brandpunt van de transformatie van het sociaal domein. In die zin is ze een spiegel van die transformatie. Een blik in die spiegel leert niet alleen dat er veel goed gaat, er is vooral ook veel te doen.
Voldoende capaciteit en kwaliteit van medewerkers is noodzakelijk in het proces van herinrichting van het SWT. In kwaliteit moet op onderdelen extra worden geïnvesteerd, voorbeelden daarvan zijn het (h)erkennen van LVB, scholing in sociale netwerkwerkversterking en in methodieken en gesprekstechnieken. De huidige backoffice-werkzaamheden zijn ingewikkelder dan vóór de transformatie en ze zijn fundamenteel uitgebreid. Er is daarom zeker structurele uitbreiding van formatie nodig. Voordat de benodigde formatie kan worden vastgesteld, moet nog een aantal uitgangspunten worden vastgesteld, zodat er geen grijze gebieden meer zijn. De verwachting is dat er niet in alle gevallen een match is tussen de beschikbare capaciteit en de benodigde formatie. Dit vraagt om maatwerk waarbij een balans zal moeten worden gevonden tussen de benodigde kwaliteit en de gewenste inclusieve arbeidsmarkt. Dit zal hoe dan ook kosten met zich meebrengen. Met deze budgetruimte kan tot juni de extra werkdruk worden opgevangen. In het 2e kwartaal zal opnieuw worden bepaald hoeveel budget voor de rest van het jaar 2016 nodig zal zijn aan capaciteit. Juist omdat we in het 2e kwartaal inzicht in de structurele benodigde capaciteit op basis van de formatie- en functiecalculatie krijgen.

Op basis van de kwalitatieve evaluatie van het Sociaal wijkteam, die er voor de zomer ligt, en het onderzoek naar organisatievormen en sturingsmodellen van SWT’s elders gaan we de tweede helft van het jaar in gesprek over de organisatorische inbedding van het Sociaal wijkteam na 31-12-2016. We zullen voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden in kaart brengen, onderzoeken en afwegen. Hiervoor komt een afzonderlijk raadsvoorstel.

In Berap 2 zal de financiële vertaling voor 2016 opgenomen worden. De structurele vertaling vindt plaats in de begroting 2017 en verder, waarbij het uitgangspunt is om budgetneutraal binnen de budgetten Sociaal Domein te werken, met de risicoreserve als achtervang.

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Er zijn geen verwachte financiële afwijkingen bij kredieten.