Sport

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Breedtesport Tegenvaller € 280.000
Met sportservice is overeengekomen dat zij vanaf 2016 gedurende vijf jaren een jaarlijkse subsidie ontvangen van € 350.000 ten behoeve van het beheer en de exploitatie van sporthal Het Anker. De subsidie is bedoeld om de verwachte exploitatieverliezen in de eerste vijf jaren volledig te dekken en daarna, op basis van de werkelijke exploitatie, de budgetsubsidie vast te stellen. De kosten zouden gedekt worden vanuit inkomsten onder het programma Vastgoedmanagement en administratieve verwerking zou plaatsvinden bij Berap 2 2015. Door een misverstand heeft deze administratieve verwerking niet plaatsgevonden. De beschikbare dekking is ten onrechte op een eerder moment vrijgevallen en daarom zijn er nu onvoldoende dekkingsmiddelen. Het tekort bedraagt € 280.000 (structurele subsidie bedraagt € 350.000; in de Sportbegroting 2016 is op dit moment € 70.000 opgenomen. Tekort dus van 280.000).

Sportaccommodaties: zwembaden Meevaller € 48.044
In 2014 is een subsidie verstrekt aan SEZZ ter dekking van de exploitatielasten voor het langer openhouden van het Hanzebad. Op de verstrekte subsidie is toentertijd een voorschot betaald van €135.000. De resterende € 15.000 is opgenomen als Nog te betalen post. Inmiddels heeft SEZZ de liquidatiebalans ingediend en is gebleken dat er op de eerder door SEZZ ontvangen voorschotbetaling een bedrag is overgehouden van € 33.044. Tezamen met de nog aanwezige € 15.000, een meevaller van € 48.044.

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Er zijn geen verwachte financiële afwijkingen bij kredieten.