Onderwijs

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

RMC Netto afwijking € 0
De rijksbijdrage is bijgesteld. Dit geeft een budget-neutrale wijziging van € 15.071

Leerlingenvervoer Meevaller € 275.000
In verband met een gunstiger aanbesteding en lager aantal aanvragen valt het product leerlingenvervoer lager uit.
Daarom kan er structureel een bedrag van € 275.000 vrijvallen.

Bewegingsonderwijs Tegenvaller € 185.000
Het bij de jaarrekening 2015 geconstateerde structurele tekort van € 122.000 op het budget voor bewegingsonderwijs moet voor 2016 en verder nog worden verhoogd met een structureel bedrag van € 63.000 bij een volledig gebruik van de drie zalen van het Nieuwe Anker, waardoor er in totaal aanvullende structurele middelen nodig zijn voor een bedrag van € 185.000. Er is ook een PPN melding gemaakt.

Onderwijshuisvestingsbeleid Meevaller € 45.000
Bij de basisbegroting 2016 is een stelpost opgenomen van € 310.252. Deze was bedoeld voor dekking van de kapitaallasten vanuit op dat moment nog niet verwerkte investeringen 2015. De voor 2015 voorgenomen investering 'VO: uitbreiding gymaccommodatie tbv Landstede (aanp.WRZV-hallen)', wordt echter pas uitgevoerd in 2017 en om die reden kan het daarvoor bedoelde deel van de stelpost vrijvallen.

Onderwijshuisvestingsbeleid Meevaller € 100.000
Bij de Berap 2 2015 is een structurele meevaller op huren voorzien vanaf 2016 voor een bedrag van € 200.000. Deze structurele meevaller is voor een bedrag van € 65.000 betrokken bij het oplossen van het knelpunt bewegingsonderwijs en zou voor € 135.000 structureel aangewend worden voor dekking van kapitaallasten vanuit investeringen ter verduurzaming van schoolgebouwen (agenda duurzaamheid).
Inmiddels is het voornemen om scholen te stimuleren in het doen van duurzaamheidsaanpassingen. Deze zullen zichzelf terugverdienen. In verband hiermee wordt een incidenteel bedrag van € 35.000 opgenomen in de staat van baten en lasten 2016 en € 50.000 incidenteel in zowel 2017 als in 2018. Deze bedragen zijn bedoeld voor het in beeld brengen van de duurzaamheidssituatie van de schoolgebouwen en het begeleiden van het proces om voorzieningen in dit kader te treffen.

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Er zijn geen verwachte financiële afwijkingen bij kredieten.