Ruimte en cultuurhistorie

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Omgevingswet Tegenvaller € 143.000
De implementatie van de omgevingswet vraagt een programmatische aanpak tot en met de invoering in 2018. De invoering vraagt inhoudelijk nieuwe instrumenten, verandering van werkprocessen en standaarden en wijzigingen in ICT. Daarvoor is niet voldoende budget in de lopende begroting beschikbaar. Vorig jaar kon nog niet overzien worden wat de impact van de omgevingswet voor Zwolle zou zijn. Nu er een impactanalyse ligt is dit in beeld gebracht. In de PPN 2017 is dit onderwerp als knelpunt opgenomen.

Binnenstad Tegenvaller € 500.000
De komst van de inspirator die heeft samengewerkt met de verschillende partijen in het Broerenkwartier begon net vruchten af te werpen (meer reuring in het gebied en het Eiland weer (tijdelijk) gevuld) toen de faillissementen met oa V&D elkaar opvolgden en vooral hun weerslag vinden in het Broerenkwartier. Dat vraagt om extra inzet van stakeholders en gemeente in het Broerenkwartier. De plannen willen we samen met de stakeholders maken. Het zal daarbij vooral gaan om investeren in de openbare ruimte, actief benaderen van vastgoedeigenaren en het ondersteunen van initiatiefnemers die willen investeren in het Broerenkwartier. Dit vraagt om een actieve rol van de overheid. Vanuit het onderhouden van een netwerk met eigenaren en initiatiefnemers, willen we komen tot het ondersteunen, verleiden en verbinden van mede investeerders. Dit moet leiden tot concrete projecten. Kansen die zich op de korte termijn voordoen zijn onder andere:
Het aantrekkelijker maken van de openbare ruimte door meer groen.

  • Meer reuring door terrassen en aansluiten bij evenementen
  • Artez die plannen heeft om de binnenplaats te overkappen en te gebruiken als concertzaal, het gebouw via alle zijden te verbinden met de omgeving en meer activiteiten te organiseren waardoor het gebied levendiger wordt
  • Een nieuwe invulling voor het gebouw waar voorheen de Librije was gevestigd
  •  Lange termijn kansen die vragen om onderzoek naar kansen voor wonen en het komen tot een arts district

Om actief te kunnen optreden zijn extra middelen nodig in 2016.

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Voorbereidingskrediet C.O.A. Netto afwijking € 125.000
Aanvullend krediet €. 125.000 t.l.v. de algemene middelen
Naar aanleiding van de informatieavond van 20 januari jl. is de wens uitgesproken om extra gesprekken te voeren met de omgeving inzake bespreekbaarheid en beheersbaarheid. De gemeente en COA willen hier graag gehoor aangeven. Daarnaast hebben we een overschrijding op het vorige krediet i.v.m. extra kosten inzake veiligheid en het feit dat er meer tijd
nodig was voor het haalbaarheidsonderzoek dan gepland. Vanwege de organisatie van de informatiebijeenkomsten, extra werkzaamheden op het gebied van communicatie en aanvullende voorbereidende werkzaamheden is in totaal € 125.000 aanvullend krediet noodzakelijk. We zijn in overleg met COA voor een financiële bijdrage. Hieraan kan geen bedrag worden gekoppeld. Het aanvullende krediet wordt ten laste gebracht van het Berap resultaat.