Bereikbaarheid / mobiliteit

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

Parkeren exploitatie EC Netto afwijking € 0
Op basis van de jaarcijfers van 2015 wordt een structurele meevaller van € 125.000 verwacht. Deze meevaller wordt verrekend met de reserve Parkeren en bestaat uit de volgende componenten:

 1. Naheffingsinkomsten:    tegenvaller € -55.000
  In 2014 is gestart met een nieuwe handhavingsorganisatie, waarbij contractueel is afgesproken dat er een minimale betalingsbereidheid moet zijn van 94% (dit houdt in dat van de 100 geparkeerde auto's er minimaal 94 een geldig parkeerticket, vergunning of naheffingsaanslag moeten hebben). Over heel 2015 is een betalingsbereidheid gerealiseerd van 96,3%; bij berap 2015-1 werd hiervoor al een lagere opbrengstverwachting gemeld (€ 145.000), in het verdere verloop van 2015 bleken de definitieve de inkomsten uit de naheffingsaanslagen nog weer (€ 85.000) lager dan begroot, echter de doelstellingen van het handhavingsbeleid zijn gehaald. Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat hiervan
  € 55.000 structureel is. Overigens wordt vanaf 2018 al met lagere inkomsten gerekend (ingevolge artikel 2 Besluit gemeentelijke parkeerbelasting is de maximale opbrengst gerelateerd aan de voor handhaving te maken kosten).
 2. Onderhoud c.a. door het E.C.:   meevaller € +120.000
  De invoering van kentekenparkeren heeft o.a. tot gevolg dat minder parkeerautomaten in de stad staan opgesteld, voor de exploitatie betekent dit lagere kosten voor onderhoudsabonnementen en ook op de energiekosten heeft dit een positieve invloed. Verder zijn de energiekosten lager als gevolg van de zachte winter (weinig/geen stookkosten voor de opritten) en de ombouw naar duurzame verlichting in de garages en op de parkeerdekken.
 3. Inkomsten MaagjesBolwerk (Q-Park):   meevaller € +60.000
  De contractuele afdracht in 2015 van Q-Park over de inkomsten 2014 zijn hoger dan geraamd. De verwachting dat dit voor € 60.000 structureel van aard is.

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

Verkeer- en vervoermanagement Netto afwijking € 0
H.O.V. Doorstroomassen: Verlaging krediet en lagere dekking B+L BOR €. 304.454
Er is in totaal voor € 315.000 minder aan onderhoudswerkzaamheden aan de Pannenkoekendijk gedaan dan voorheen begroot (Rb 20-1-2014). Dit betekent dat de vergoeding hiervoor door BOR evenredig wordt verminderd. Daarentegen zijn er extra werkzaamheden qua onderhoud gedaan voor de Kamperpoortenbrug. In verband daarmee is een bedrag van € 10.546 van BOR ontvangen. Per saldo is e.e.a. budgettair neutraal voor de H.O.V. Doorstroomassen, waarbij het kredietbudget èn de dekking wordt verminderd met € 304.454,-. Met de hierdoor bij BOR vrijkomende middelen zijn in dat boekjaar andere noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

Verkeer- en vervoermanagement Netto afwijking € 0
Beter Benutten 2.0: Totaal krediet ongewijzigd
Bijdrage BB-Regio’s tbv M&E advisering (Leeuwarden € 57.000 en Arnhem/Nijmegen € 34.000)
Een eerste resultaat van de samenwerking in NON-verband is de gezamenlijke inhuur van ondersteuning/expertise Monitoring & Evaluatie Beter Benutten. Er is sprake van een gunstige tariefstelling (schaalvoordeel) en bundeling van inzet t.b.v. landelijke overleggen (efficiëntie). Hierdoor is een kostenvoordeel voorzien ten opzichte van het afzonderlijk inhuren van deze capaciteit. Gemeente Zwolle is penvoerder van deze opdracht namens de samenwerkende regio’s. Evenals de overige regio’s dragen Leeuwarden en Arnhem-Nijmegen bij op basis van vastgelegde afspraken over de inzet op basis van eigen regionale behoefte.
Binnen dit project wordt met een aantal regio's samengewerkt, de hier gemelde daaraan verbonden extra kosten
(totaal € 91.000) kunnen aan die regio's worden doorberekend (het krediet behoeft derhalve geen aanpassing).

Infra en Verkeersveiligheid Netto afwijking € 0
H.I.S.: Totaal krediet ongewijzigd
De realisatie van de tweede fase van de Hasselterweg is afgerond in 2015. De daaraan gerelateerde onteigening heeft voor een vertraagde oplevering gezorgd. De kosten gerelateerd aan de vertraagde realisatie en de juridische procedure waren gereserveerd en worden gedekt binnen het projectkrediet.
Bij de realisatie van de 2e fase van de Hasselterweg is er een financiële tegenvaller ontstaan voor wat betreft het bouwrijp maken van de Hasselterweg. Deze niet voorziene kosten worden gedekt binnen het projectkrediet.
De laatste deelprojecten binnen de Hoofdinfrastructuur zijn de afbouw van de geluidswal en een fietsverbinding richting Breecamp. Deze projecten worden medegefinancierd via de subsidie Nationaal Landschap IJsseldelta. Deze subsidies zijn integraal ondergebracht binnen de HIS, om de uitvoering van de relaterende werken goed te kunnen waarborgen.

Toekomst Kamperlijn Totaal krediet ongewijzigd
Voor wat betreft de Kamperlijn (treinhalte, tunnel en buitenruimte) is de realisatiefase bereikt. Ter voorbereiding hierop is het bestemmingsplan eind 2015 in besluitvorming gebracht. In samenhang met de gewijzigde bestemming zijn ook hogere grenswaarden voor geluid benodigd (buiten- en binnenwaarde). Hier wordt momenteel aanvullend onderzoek naar verricht (geluidsniveau en te nemen maatregelen). Tevens is een intensief traject doorlopen met de buurt en omgeving ter voorbereiding op de besluitvorming voor de halte, tunnel en het bestemmingsplan. Met voorgaande zijn extra kosten gemoeid die niet waren voorzien. Deze kosten kunnen vooralsnog worden gedekt uit de post onvoorzien. Het betreft hier een bedrag van € 115.000. (onderzoek, rapportages en begeleiding).