Cultuur

Beleidsmatige afwijkingen

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Eind 2015 wordt de Cultuuragenda volgens planning door de raad vastgesteld. Hierin worden de doelstellingen, indicatoren en activiteiten voor 2016 gepresenteerd met bijbehorende financiën. Het financieel kader is hieronder weergegeven.

De Cultuurnota Zwolle 2016-2020 heeft als belangrijke component het cultuurhistorische verhaal in Zwolle en de daarvoor meest geëigende organisatievorm. Het rapport van LAgroup daarover verscheen in december 2015. Er is een grote samenhang tussen de cultuurnota en het rapport van Lagroup, vandaar dat dit in een raadsvoorstel wordt vervat. De concept-Cultuurnota is in februari 2016 aan het culturele veld in een korte consultatieronde voorgelegd. Daarnaast zijn er aanknopingspunten met de binnenstadsvisie; ook deze worden verwerkt. Naar verwachting vindt in april besluitvorming door college plaats.