Inwonersondersteuning

Beleidsmatige afwijkingen

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Werk en re-integratie

Preventie:
Het zoveel mogelijk voorkomen dat inwoners bijstandsafhankelijk worden, met enerzijds als doel vergroten maatschappelijke waarde/economische zelfredzaamheid en anderzijds als doel schadelastbeperking (lagere bijstandslasten).

Economische zelfredzaamheid:
Het vergroten van de economische zelfredzaamheid: mensen afhankelijk van een uitkering die kunnen werken, werken naar vermogen.

Regionale arbeidsmarkt
Invulling geven aan de regionaal gemaakte afspraken ter bevordering van arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (waaronder ook invulling nieuw beschut werken)

Activiteiten

Afwijking en oorzaak

Voorgestelde beleidsinterventie

Er zijn afspraken gemaakt met de contractpartijen van de dagbesteding in het kader van SROI. Wij verzorgen de bemiddeling van inwoners naar de aanbieders.

De afspraak gaat over 10 Beschut Werk-plekken (5 uit 2015 en 5 voor 2016). Er is nog geen plek gerealiseerd. De oorzaak is tweeledig: 1 de aanbieders Dagbesteding hebben de plekken nog niet gerealiseerd en 2. het aanbod van mensen met een indicatie voor Beschut Werk Nieuw (door UWV) is er nog niet. Dit laatste speelt landelijk. Het aantal afgegeven indicaties is landelijk gezien zeer beperkt.

Inbrengen in de overlegtafel Dagbesteding en concrete afspraken maken over de rest van het jaar (inclusief mogelijke sanctiemiddelen)