Volkshuisvesting

Beleidsmatige afwijkingen

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Wij willen het aanbod van sociale huurwoningen vergroten om voldoende betaalbare woningen voor de mensen met een inkomen tot € 34.000 in de stad beschikbaar te hebben, en daarmee wachtlijsten te verkorten.
We willen bevorderen dat sociale huurwoningen voor de laagste inkomens betaalbaar blijven, door uitvoering te geven aan de acties in de betaalbaarheidsagenda waaronder afspraken over de huurverhogingen, passend toewijzen van sociale huurwoningen.
We willen bevorderen dat sociale huurwoningen voor de laagste inkomens betaalbaar blijven door samen met de corporaties maatwerk te leveren in situaties waarin door inkomensachteruitgang de woonlastenquote te hoog is t.o.v. het inkomen.

Streefdoel/indicator

In de periode van 2014 tot 2018 wordt de sociale voorraad uitgebreid met netto 400 woningen door realisatie van extra sociale huurwoningen door de corporaties.

Activiteiten 2016

Afwijking en oorzaak

Voorgestelde beleidsinterventie

Planvoorbereiding voor de (her)ontwikkeling van de separate locaties

De druk op de sociale huur blijft hoog. En neemt komende tijd toe door mensen die een urgente woningvraag hebben. Dit vraagt naast de reeds ingang gezette versnellingsactie om verkenning van de mogelijkheden om deze uit te breiden met versnelde realisatie van circa 100 in de semi-permanente sfeer (tiny houses, prefab, transformatie etc).

Met de corporaties is afgesproken dat er een verkenning wordt uitgevoerd om te komen tot een bussiness-case voor de realisatie van 100 extra woningen met een semi-permanent karakter, via transformatie van kantoren of realisatie van semi-permanente woonunits.