Beleidsrapportage

Sociaal Wijkteam

In januari 2015 is het Sociaal Wijkteam Zwolle op volle kracht van start gegaan. Vooralsnog voor een periode van twee jaren ondergebracht bij de gemeente Zwolle. Een nieuwe organisatie met een belangrijke opgave in het sterk veranderde gemeentelijk sociaal domein. Een nieuwe organisatie met medewerkers afkomstig van "De Kern", "Mee", "Jeugdbescherming Overijssel", "Travers" en "de Gemeente Zwolle, afdelingen WRA en WMO".

Gedurende het eerste jaar werden de Sociale Wijkteams met veel onduidelijkheden geconfronteerd. Met name de PGB problemen vroegen en vragen om extra inzet. Ook de vorming van een nieuwe organisatie, het inregelen van werkprocessen en automatisering hebben veel inspanning gekost. Naast de extra inzet op PGB, hebben de SWT’s een groot aantal herbeoordelingen verwerkt. Ook in 2016 zullen deze werkzaamheden de nodige aandacht en inzet blijven vragen. Een transitie van deze omvang duurt enkele jaren voordat deze volledig is uitgelijnd en structureel goed is ingebed.

In de eerste helft van 2016, gelden dezelfde factoren die in 2015 tot extra werkdruk hebben geleid. Daar komt inmiddels een hoog ziekteverzuim bij, waardoor er substantiële personele capaciteit uitvalt. Naast persoonlijke factoren, nieuwe administratieve taken en de daarbij benodigde competenties, is er ook een relatie tussen het hoge ziekteverzuim en de hoge werkdruk. Om hierin naar een meer duurzame situatie te komen is zeker in het 1e en 2e kwartaal handhaving van een belangrijk deel van de huidige tijdelijke personeelsformatie noodzakelijk.

In het tweede kwartaal van 2016 wordt een formatie calculatie- en functieanalyse opgeleverd. Deze moet leiden tot meer inzicht en mogelijkheden tot sturing en tot een realistische begroting in de komende jaren. Dit geeft duidelijkheid rondom de benodigde omvang en wat we van de medewerkers kunnen en mogen verwachten. Hierdoor wordt tevens een stukje onzekerheid voor de medewerkers weggenomen.
De formatie calculatie heeft als uitgangspunt dat gewerkt wordt binnen de budgetgrenzen van het sociaal domein als geheel.

Voorgesteld wordt om het in 2016 geraamde overschot van € 620.000 bij het programma Inwonersondersteuning aan te wenden om het Sociaal Wijkteam de noodzakelijke extra personele ruimte te kunnen bieden (zie programma 12 inwonersondersteuning en programma 16 bestuur en dienstverlening).Met deze budgetruimte kan tot juni de extra werkdruk worden opgevangen. In het 2e kwartaal zal opnieuw worden bepaald hoeveel budget voor de rest van het jaar 2016 nodig zal zijn aan capaciteit. Tevens hebben we in het 2e kwartaal inzicht in de structurele benodigde capaciteit op basis van de formatie- en functiecalculatie. In Berap 2 zal de financiële vertaling voor 2016 opgenomen worden en de structurele vertaling in de begroting 2017 e.v. , waarbij het uitgangspunt is om budgetneutraal binnen de budgetten Sociaal Domein te werken, met de risicoreserve als achtervang.

Beleid

De transformatie wordt in 2016 uitgewerkt in een transformatie-agenda en voorzien van een implementatieplan voor 2017 en verder.

Financiën Sociaal Domein

Het totaal aan mutaties blijft budgettair neutraal binnen het sociaal domein. Er zijn risico’s omtrent de kosten Jeugdzorg regionaal, onvoldoende overgedragen budget Bescherm Wonen en de Eigen Bijdragen via het CAK. De prognoses zijn tevens bepaald op basis van ervaringscijfers vanuit 2015.

De opgave

2015

2016

Totaal sociaal domein

Totaalbudget 2014 (excl beschermd wonen € 58 mln.)

132,6

132,6

Kortingen

Totaal rijkskorting obv rbs 30-6-2014

-7,3

-10,5

Totaal rijkskorting obv GF circ 2015

-1,8

-3,4

Te dekken structureel nadeel Wezo

-1,7

-1,7

Taakstelling vanuit bezuinigingsopgave € 11 mln

0,0

-10,8

-15,6

Gelabelde bezuinigingen

5,7

11,3

Dekking via eenmalige middelen rijk etc.

0,9

Dekking vanuit de algemene middelen en/of buffer

4,2

4,3

Saldo

0,0

0,0

Gerealiseerde bezuinigingen in %

4%

9%

In deze berap zijn voor het sociaal domein de volgende mutaties opgenomen onder de financiële afwijkingen:

Programma 12 Inwonersondersteuning:

  • Diensten in en aan huis   + € 105.000
  • Vervoersvoorzieningen   + € 295.000
  • Woonvoorzieningen   + € 220.000
  • Wijkteams/backoffice   - € 620.000

Totaal budgetneutraal in Sociaal Domein

Dynamiek

In 2015 zijn we geconfronteerd met diverse ontwikkelingen die hun sporen hebben nagelaten bij inwoners en veel van onze tijd vragen. Het faillissement van een zorgaanbieder als TSN zorgt voor onrust bij cliënten en veroorzaakt veel organisatorische vraagstukken. Het kost ons menskracht om zorg voor onze inwoners te laten continueren en dit veroorzaakt een tekort aan menskracht op andere dossiers. Het beeld van 2015 wordt hiermee geïllustreerd; waar gestructureerd en planmatig de nieuwe taken worden ingebed in een bestaande organisatie is de waan van de dag toch te vaak leidend voor onze agenda.