Beleidsrapportage

De Beleidsrapportage (Berap) is een onderdeel van de beleidscyclus. In de Berap wordt per programma een tussenstand gegeven van de uitvoering van de in de begroting vastgestelde activiteiten. Conform de wens van de raad verschijnen er vanaf 2012 jaarlijks twee Beraps. In deze Berap 2016-1 wordt gerapporteerd over de stand van zaken per 1 maart 2016. Voor Berap 2016-2 is het ijkpunt 1 september 2016.

De positie van de Beleidsrapportage binnen de beleidscyclus is hieronder weergegeven.

Om de Berap te willen benutten als sturingsinstrument heeft de Raad aangegeven in de Berap alleen te focussen op de beleidsmatige en financiële afwijkingen in de uitvoering ten opzichte van de begroting.
De Berap kan voor sturing gebruikt worden omdat het volgende in beeld gebracht wordt:

  • wat zijn de afwijkingen in de uitvoering
  • welke oorzaken liggen daaraan ten grondslag
  • welke interventie is nodig om de prestatie wel te realiseren

De afwijkingen die gemeld worden kunnen betrekking hebben op inhoud, planning, vastgestelde prestaties of financiën.

In deze Berap 2016 - 1 worden alleen de beleidsmatige en financiële afwijkingen in de uitvoering van de begroting per 1 maart 2016 gemeld.

Voor alle beleidsvoornemens uit de begroting 2016 waarover hier niet wordt gerapporteerd mag u ervan uit gaan dat de uitvoering geheel volgens afspraak en plan wordt uitgevoerd.
Bij de programma's 1 (Volkshuisvesting), 4 (Groene leefomgeving en milieu), 9 (Cultuur), 11 (Samenleving), 13 (Opvang en bescherming),15 (Raad en Raadsgriffie),17a (Exploitatie gronden), 17b (Vastgoedmanagement) en 18 (Bedriijfsvoering) zijn geen beleidsmatige- noch financiële afwijkingen te melden. Deze programma's zijn bij de programmarapportage derhalve niet opgenomen.

Beleidsparagraaf Sociaal Domein
In een afzonderlijke beleidsparagraaf wordt verslag gedaan van de stand van zaken in de pijler Sociaal Domein.

Begrotingsuitvoering ligt op koers :
De uitvoering van de begroting 2016 als geheel tot 1 maart 2016 ligt op koers. Majeure beleidsinterventies om zaken bij te stellen zijn op dit moment niet aan de orde. Wel worden bij enkele programma’s financiële mee- danwel tegenvallers verwacht om de in de begroting aangegeven prestaties te realiseren.

Conform afspraak worden in de Berap ook de afwijkingen in projecten gemeld. In de projectenrapportage worden geen afwijkingen gemeld. De voortgang van de projecten is sinds 1 april 2014 digitaal in te zien via de link: http://bit.ly/PnCQSY . Opgemerkt wordt nog dat de bevindingen uit de rapportage van Lysias nog niet in de projectenrapportage zijn verwerkt.

Financiën:
In deze Berap wordt een tegenvaller van € 0,2 mln. op de exploitatie 2016 verwacht. De meevaller is het resultaat van meerdere plussen en minnen, waarvan de belangrijkste, groter dan € 0,25 mln., onderstaand worden benoemd.
Er is een reserve doorlichting uitgevoerd; zie voor de resultaten bijlage 3. Op de vrijgevallen middelen wordt ingegaan in de PPN.

meevallers / tegenvallers:

Binnenstad

tegenvaller

€ 0,50 mln.

zie programma 5

Leerlingenvervoer; aanbestedingsvoordeel

meevaller

€ 0,28 mln.

zie programma 6

Subsidie SSZ

tegenvaller

€ 0,28 mln.

zie programma 10

Apparaatskosten, bijstandsverlening

tegenvaller

€ 0,41 mln.

zie programma 14

Bijstandsverlening

tegenvaller

€ 3,20 mln.

zie programma 14

Algemene uitkering Gemeentefonds

meevaller

€ 0,50 mln.

zie programma 19

OZB

meevaller

€ 0,60 mln.

zie programma 19

Treasuryresultaat

meevaller

€ 1,20 mln.

zie programma 19

Onderuitputting rente en afschrijving

meevaller

€ 0,60 mln.

zie programma 19

Loonkostenontwikkeling

tegenvaller

€ 0,68 mln.

zie programma 19

Voordelig begrotingsresultaat 2016

meevaller

€ 2,10 mln.

zie programma 19

Stelpost Statusholders

tegenvaller

€ 0,27 mln.

zie programma 19

De opbouw van deze Berap is als volgt :
Na deze inleiding worden de afwijkingen per programma gemeld en is een overzicht opgenomen van de afwijkingen in projecten.
Verder zijn er 3 bijlagen :
Bijlage 1 : Samenvatting kredietmuitaties
Bijlage 2 : Samenvatting financiële effecten
Bijlage 3 : Doorlichting reserves